Reglement

Dit reglement (versie 2023) is provisoir en kan worden aangepast!

 1. De wedstrijdterreinen zijn gelegen op en rond de terreinen van de Gentse Rijvereniging , Wellingstraat te 9070 Heusden
 2. Verkenning van parcours is mogelijk vanaf zaterdag 11/03/2023 om 12u00.
 3. Er mag enkel gereden worden met de rugnummers uitgereikt door het Crosscomité.
 4. Deelnemers dienen zich tijdig aan te melden voor de bevestiging van hun deelname.
 5. Met het ondertekenen van de startlijst bevestigt de deelnemer kennisname en goedkeuring van het wedstrijdreglement en wordt het rugnummer in ontvangst genomen.
 6. Inschrijving: €20,00 per combinatie – betaling uitsluitend vooraf op rekeningnummer BE61 2900 2788 7117 van CrossComité Heusden vzw met vermelding Reeks, Ruiter en Paard. De inschrijvingen worden afgesloten op 08.03.23 om 24 uur.
 7. Elke deelnemer is strikt gehouden aan het tijdschema. De tijd begint te lopen vanaf het startuur vermeld op de startlijst, niet bij het overschrijden van de startlijn. De deelnemers houden rekening met de afstand tussen de parking voor voertuigen, de inrijpiste en de start!
  Gelieve rekening te houden met volgende aanvangsuren:
  – 10u00 – Initiatie Cross
  – 13u00 – Kleine Cross
  – aansluitend – Grote Cross
 8. Ploegenklassement: Dit jaar is er geen ploegenklassement.
 9. De definitieve starttijden zijn beschikbaar ten laatste op zaterdag 11/03/2023 om 09u00 op deze website.
 10. De ruiters trachten het parcours af te leggen in een opgegeven ideale tijd, passend bij de kunde en de conditie van hun paard. De hindernissen dienen zonder twijfel overwonnen te worden.
 11. Toelichting afstanden, snelheden en hindernissen:
  Initiatie cross:
  – afstand ±2200m
  – ideale snelheid ±380m/min
  – +- 17 hindernissen van ± 60cm
  Kleine cross:
  – afstand ±3000m
  – ideale snelheid ±430m/min
  – +- 29 hindernissen van ± 80cm
  Grote cross:
  – afstand ±3200m
  – ideale snelheid ±480m/min
  – +- 33 hindernissen van ± 100cm
 12. De definitieve snelheden worden de dag van de wedstrijd vastgelegd in functie van de staat van het terrein, en geafficheerd aan de inschrijvingstafel.
 13. Marge ideale tijd: 20 sec. (te vroeg binnen)
 14. Strafpunten bij tijdsoverschrijding: 0,25/sec.
 15. De laatste 200 meter vóór de aankomstlijn moet het paard in rechte lijn galopperen; zoniet worden er 4 strafpunten aangerekend.
 16. Het is een weigering als een paard halt houdt vóór een hindernis die het moet springen, ongeacht of de hindernis daarbij omvergeworpen of verplaatst wordt.
 17. Het halthouden vóór een verplichte doorgang of vóór een hindernis zonder achterwaarts te gaan en zonder deze omver te werpen onmiddellijk gevolgd door het springen uit stilstand wordt niet bestraft.
 18. Een volte rijden binnen de hinderniszone wordt aanzien als een weigering.
 19. Het opnieuw aanrijden na een stop is een weigering, 50 strafpunten worden hiervoor aangerekend.
 20. Het niet springen van een hindernis betekent een uitsluiting.
 21. Verdere bepalingen met betrekking tot strafpunten (aantal weigeringen per hindernis):
  – Eerste weigering: 50 strafpunten
  – Tweede weigering: 50 strafpunten
  – Derde weigering: uitsluiting
  – Val van ruiter en/of paard: uitsluiting
 22. In geval van uitsluiting mag de cross mag wel uitgereden worden zonder andere deelnemers te hinderen.
 23. Een foutloze combinatie vorig jaar in de grote cross mag dit jaar niet starten in een lagere categorie.
 24. Een paard mag niet tweemaal in dezelfde editie dezelfde cross lopen.
 25. Een combinatie kan slechts één reeks binnen wedstrijd rijden, zijnde de hoogste reeks waaraan deelgenomen wordt.
 26. Ruiters welke deelnemen aan de Grote Cross mogen aan de Initiatiecross enkel buiten wedstrijd deelnemen.
 27. Als een hindernis uit de omloop genomen wordt gedurende de wedstrijd dan zal het resultaat van de deelnemers, die strafpunten behaalden op deze hindernis, aangepast worden door het annuleren van de strafpunten.
 28. In de mate van het mogelijke zal in de onmiddellijke nabijheid van de geannuleerde hindernis een verplichte doorgang voorzien worden. Alle uitsluitingen en tijdstrafpunten die reeds behaald werden blijven in elk geval behouden.
 29. Op straffe van uitsluiting dienen de ruiters de instructies van de hindernisrechters strikt op te volgen. Bij het kruisen van de openbare weg – beveiligd door seingevers – dienen zij tevens de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen.
 30. Betwisting: In geval van betwisting is het alleen de jury, in samenspraak met de hindernisrechter, die beslist. Deze beslissing is onherroepelijk!
 31. Door zijn deelname bevestigt de ruiter zijn akkoord met onderhavig reglement en ontslaat het Crosscomité Heusden vzw van alle verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen van welke aard ook.
 32. Kledij ruiter: Veiligheidshelm en laarzen. Een body-protector is verplicht.
 33. De deelnemers dienen hun gewonnen prijs zelf af te halen, zoniet vervalt de prijs!